„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Myślenicach ul. Szpitalna 2 zatrudni do pracy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG, USG i EEG

LEKARZA RADIOLOGA

Zgłaszający się kandydaci powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Oferty w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2,  32-400 Myślenice. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zatrudnienia jest Kierownik Działu Kadr i Płac Pani mgr inż. Monika Swachta tel. 12-273-03-11, 12-273-03-21.

Oferta powinna zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o treści:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych, które wykraczają poza dane osobowe określone w art.22¹ §1 Kodeksu pracy zawartych w dokumentach aplikacyjnych  przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2  32 – 400 Myślenice w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2  32 – 400 Myślenice

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Barbarę Kołacz z którym można się skontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego a w przypadku wyrażenia zgody także w kolejnych naborach na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek )
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.
  • Pani/Pana dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 roku licząc od daty wpływu.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu. „