DOKUMENTY DO PLANOWANEGO PRZYJĘCIA

Wszystkie formalności związane z przyjęciem pacjenta do Szpitala są prowadzone przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Każdy pacjent oprócz skierowania winien przedstawić odpowiednie dokumenty:

  • osoba ubezpieczona- PESEL - w celu sprawdzenia statusu EWUŚ (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument z numerem Pesel, w przypadku dzieci aktualna legitymacja szkolna),
  • osoba nieubezpieczona - dowód osobisty lub paszport,osoba ubezpieczona w Krajach UE - Karta Ekuz.

WYPISY

Opuszczając szpital lekarz prowadzący przygotowuje kartę informacyjną dotyczącą rozpoznania, badań wykonanych podczas pobytu w szpitalu oraz przebiegu choroby. Lekarz wystawia (jeżeli zachodzi taka konieczność) odpowiednie zaświadczenie do zakładu pracy.


Załącznik do pisma znak: SPZOZ DzOiN 206R/05/2022 z dnia 20.05.2022 r.

Zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Myślenicach

Odwiedziny dorosłych pacjentów oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Myślenicach odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

  1. odwiedziny odbywają się w każdym dniu tygodnia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 18.00, w dni wolne od pracy i święta w godzinach 13.00 – 18.00, jak również poza ww. godzinami na podstawie zgody Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza kierującego dyżurem, w tym w sytuacjach szczególnych (np.: w przypadku wizyt pożegnalnych).
  2. do pacjenta jednoczasowo może wejść 1 osoba, a w uzasadnionych przypadkach 2 osoby,
  3. osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zarówno przed wejściem na oddział szpitalny, jak i po jego opuszczeniu,
  4. osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie szpitala w Myślenicach,
  5. osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów,
  6. możliwy jest równoczesny kontakt telefoniczny i korespondencyjny z pacjentem.

Adam Styczeń
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach