MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ W MYŚLENICACH

Główną misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myśleniach jest ratowanie życia i pomoc w chorobie.

 

Celem działalności SP ZOZ w Myślenicach jest:

 • Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, możliwie najwyższej jakości dla pacjentów z obszaru działania SPZOZ bez względu na ich status społeczny i ekonomiczny.
 • Prowadzenie lecznictwa zamkniętego w oddziałach szpitalnych i ambulatoryjnego w poradniach przyszpitalnych, w szczególności:
  • badania i porady lekarskie,
  • leczenie,
  • badania i terapia psychologiczna,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • pielęgnacja chorych,
  • opieka nad niepełnosprawnymi,
  • diagnostyka medyczna,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • promocja zdrowia,
  • działalność profilaktyczna i oświatowo - wychowawcza,
  • realizacja dodatkowych zadań wskazanych przez Organ Założycielski lub inne organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
  • opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
  • realizacja zadań obronnych.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach funkcjonuje jako jedyny tego typu zakład opieki zdrowotnej na terenie całego Powiatu Myślenickiego.

 

Szpital cieszy się dobrą pozycją na rynku świadczonych usług medycznych, mają na to wpływ wymienione poniżej czynniki:

 • położenie i usytuowanie Szpitala w centrum miasta,
 • Szpital obsługuje poza mieszkańcami powiatu myślenickiego ( na którego terenie jest jedynym szpitalem ), także pacjentów z powiatu wielickiego i ziemi krakowskiej, które nie posiadają szpitali,
 • duże doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek,
 • wdrożone działania mające na celu podnoszenie jakości usług,
 • szeroki zakres świadczonych usług medycznych,
 • szpital jest dobrze wyposażony w stosunkowo nowe strategiczne urządzenia medyczne. Wymiana sprzętu przestarzałego jest konsekwentnie realizowana.
 • duże zaangażowanie lokalnych samorządów w utrzymanie i działalność lecznictwa zamkniętego,
 • stałe polepszanie infrastruktury Szpitala ? planowane dalsze remonty budynków, oddziałów, modernizacja wind itp.

 

SP ZOZ Myślenice oferuje swoim pacjentom możliwość leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w swoich oddziałach i poradniach zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ciągu roku hospitalizuje się tu blisko 10,5 tys chorych z powiatu myślenickiego i okolic.

 

Dobrą opinię wśród pacjentów Szpital zawdzięcza profesjonalizmowi swojej kadry dla której uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, szacunek dla wolnej, świadomej decyzji pacjenta oraz dla jego zdrowia i życia to wartości nadrzędne, którym są wierni.