1. PERSONEL LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

Kierownik Laboratorium Analityki Medycznej

mgr Małgorzata Domagała- specjalista diagnostyki laboratoryjnej;

Studia Podyplomowe: zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej UJ w Krakowie

Studia Podyplomowe: ocena technologii medycznych UJ w Krakowie

Z-ca Kierownika Laboratorium Analityki Medycznej

Mgr Urszula Gębska –Żak – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Kierownik Pracowni Serologii Immunotransfuzjologicznej i Banku krwi:

mgr Joanna Walas – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Diagności: 8

Technicy analityki medycznej: 9

Rejestratorka medyczna: 1

2. LOKALIZACJA

Laboratorium Analityki Medycznej zlokalizowane jest w budynku oddziału Chorób Płuc vis a vis budynku Administracji szpitala i Poradni Specjalistycznych

3. ZAKRES USŁUG

Laboratorium Analityki Medycznej wykonuje badania laboratoryjne w zakresie: hematologii krwi; badań koagulologicznych; parametrów krytycznych; parametrów biochemicznych; analityki ogólnej; hormonów, markerów nowotworowych; serologii immunotransfuzjologicznej;

dla:

  1. pacjentów szpitala;
  2. pacjentów poradni Specjalistycznych pozostających w strukturach SP ZOZ w Myślenicach
  3. pacjentów ze zleceniem z placówek, które zawarły umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych
  4. pacjentów prywatnych;

4. POBIERANIE MATERIAŁU

Pobieranie materiału biologicznego u pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 14.15

Przy czym zaleca się by materiał do badań pobierać w godzinach rannych po wypoczynku nocnym ; na czczo (12 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku) i przy zachowaniu dotychczasowej diety. Szczegóły opisuje instrukcja: PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ

5. ODBIÓR WYNIKÓW

Odbiór wyników badań za okazaniem dokumentu ze zdjęciem lub upoważnienia wydanego dla osoby odbierającej od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00

6. CERTYFIKATY

Laboratorium Analityki Medycznej bierze udział w programach kontroli laboratoryjnej międzynarodowych : "Riqas", i krajowych : program powszechny Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce laboratoryjnej w Łodzi oraz program kontroli Instytutu Hematologii i transfuzjologii w Warszawie

7. Załączniki Dodatkowe:

Przygotowanie pacjenta do badań