Logo projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, iż realizuje projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału AiIT, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”, dofinansowany w ramach 12 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada dokonanie zakupu niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach. Okres realizacji części inwestycyjnej projektu: 2018-2019.