Lgogo projektu

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Numer projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Myślenicach– Partnerem

Całkowite koszty zadania: 3 450 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 105 000,00 zł

Wkład własny: 345 000,00 zł

Realizacja projektu: lata 2016-2021

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • Ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • Zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • Poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Jednocześnie, Projekt ma na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.