Logo projektu

Kwota 99 381,70 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

30 października 2020 roku SP ZOZ w Myślenicach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny grantu: ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Myślenicach.

Wartość grantu wynosi: 99 381,70 zł.

Okres realizacji grantu: od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Środki finansowe z projektu przeznaczone są na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musiały zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji niezbędnych do walki z epidemią COVID-19.

Projekt nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.