ZARZĄDZENIE nr  21/2020
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

 

Kierując się obecną sytuacją epidemiologiczną w związku z podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), podejmując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), na podstawie art. 11 ust. 1 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz.U.2019 poz. 1239) w związku z ogłoszoną i występującą w skali światowej pandemią ww. zakażenia, Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

 

§ 2.

W okresie zawieszenia planowych świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Myślenicach  udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności w przypadkach:

- hospitalizacji w Oddziale Zakaźnym w związku z podejrzeniem i leczeniem rozpoznanego przypadku zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19),

- ratujących życie (świadczenia zdrowotne udzielane w stanie nagłym),

- nagłych zachorowań w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

- związanych z chorobami onkologicznymi (rozpoznanymi oraz w związku z podejrzeniem),

- przyjęć do porodów,

- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu – pierwszorazowa kontrola po Szpitalnym Oddziale Ratunkowych i po zakończonej hospitalizacji w oddziale, zgodnie z wyznaczonym terminem wizyty,

- świadczeń zdrowotnych w rodzaju ginekologii i położnictwa w stosunku do kobiet ciężarnych oraz w połogu,

- świadczeń ambulatoryjnych udzielanych w ramach teleporady.

 

§ 3.

Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora ds. Medycznych oraz Ordynatorom i Kierownikom właściwych jednostek/komórek organizacyjnych.

 

§ 4.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych SP ZOZ w Myślenicach.
  2. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej.

§ 5.

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
/-/
Adam Styczeń

 

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ORAZ SPIS TELEFONÓW DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH