ANEKS nr 1 z dnia 27 marca 2020r. do ZARZĄDZENIA nr 21/2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS­COV-2 (COVID-19)

W związku z trwającym w dalszym ciągu podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), występującą w skali światowej pandemią zakażenia oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, podtrzymując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach - w celu kontynuacji przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza, co następuje:

 

§1.

Zmianie ulega treść § 1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusemSARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

§ 2.

Zmianie ulega treść § 5 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r.

§ 3.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks do zarządzenia obowiązuje od dnia 27 marca 2020 r.

 

  DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
/-/
Adam Styczeń