ZARZĄDZENIE nr  28/2020
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wznowienia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach ograniczonych w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

Kierując się obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19) oraz podejmując działania zmierzające do stopniowego wznowienia bieżącej działalności w zakresie planowych przyjęć pacjentów w SPZOZ w Myślenicach czasowo zawieszonych na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ w Myślenicach nr 21/2020 z dnia 13 marca 2020 r., Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Począwszy od dnia 11 maja 2020 r. zarządza się stopniowe wznawianie zawieszonej działalności w zakresie planowych przyjęć pacjentów.

§ 2.

Wznowienie działalności, o której mowa w § 1, dotyczy:

a)     Świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego – zabiegi w zakresie:

- urazowo – ortopedycznym,

- chirurgii ogólnej,

- ginekologii i położnictwa,

b)     Świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - Poradnie Specjalistyczne,

c)     Świadczeń zdrowotnych udzielanych w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

d)     Świadczeń zdrowotnych realizowanych w pracowniach diagnostycznych,

e)     Świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych.

§ 3.

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą w dalszym ciągu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach podtrzymuje okresowe zawieszenie planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych, w zakresie niewymienionym w §  2 lit. a) Zarządzenia - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii.

§ 4.

W okresie stopniowego wznawiania zawieszonej działalności w zakresie planowych przyjęć pacjentów, SP ZOZ w Myślenicach  udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności w przypadkach:

1) świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego – zabiegi w zakresie:

- urazowo – ortopedycznym,

- chirurgii ogólnej,

- ginekologii i położnictwa,

2) świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - Poradnie Specjalistyczne,

3) świadczeń zdrowotnych udzielanych w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

4) świadczeń zdrowotnych realizowanych w pracowniach diagnostycznych,

5) świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych,

6) świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym w związku z podejrzeniem i leczeniem rozpoznanego przypadku zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19),

7) świadczeń zdrowotnych ratujących życie (świadczenia zdrowotne udzielane w stanie nagłym),

8) nagłych zachorowań w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

9) związanych z chorobami onkologicznymi (rozpoznanymi oraz w związku z podejrzeniem),

10) przyjęć do porodów,

11) świadczeń zdrowotnych w rodzaju ginekologii i położnictwa w stosunku do kobiet ciężarnych oraz w połogu,

12) świadczeń ambulatoryjnych udzielanych w ramach teleporady.

§ 5.

Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora ds. Medycznych, Ordynatorom oddziałów szpitalnych, Kierownikom właściwych jednostek /komórek organizacyjnych.

§ 6.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych SP ZOZ w Myślenicach.
  2. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej.

§ 7.

  1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 11 maja 2020 roku.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

 

  DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
/-/
Adam Styczeń