Zmodernizowany budynek tlenowni SP ZOZ Myślenice

W ramach umowy zawartej w miesiącu marcu br. pomiędzy Dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, a Wojewodą Małopolskim, w myślenickim Szpitalu przeprowadzono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury tlenowej w SP ZOZ w Myślenicach w związku z COVID – 19”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Podstawowym celem powyższego zadania inwestycyjnego było zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w tlen, wobec wciąż rosnącego wysokiego jego zapotrzebowania. Szpital w Myślenicach przez cały czas trwania pandemii realizował świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2. W szczytowych momentach zachorowalności, a co za tym idzie hospitalizacji, zużycie tlenu ciekłego przekraczało nawet 2000 kg na dobę, co wymuszało konieczność starań o codzienny transport tlenu do szpitala, co nie było zadaniem łatwym.

 

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu Wojewody Małopolskiego oraz Powiatu Myślenickiego w ramach realizowanego zadania została wykonana kompleksowa modernizacja budynku tlenowni oraz przebudowa i modernizacja podjazdu wokół budynku tlenowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Otrzymane wsparcie pozwoliło także na wykonanie dodatkowej instalacji tlenowej w poszczególnych budynkach szpitala, a także na zakup i montaż dodatkowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 7000 kg. Obecnie pojemność zapasu tlenu ciekłego uległa zwiększeniu z 3 do 10 ton.

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 1 465 622, 40 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne to: 1 400 000,00 zł przekazane przez Wojewodę Małopolskiego oraz 50 000,00 zł przekazane przez Powiat Myślenicki. Pozostałe środki stanowiły wkład własny szpitala.

Kiedy w szpitalach zaczęła wzrastać liczba hospitalizowanych pacjentów, w związku z zachorowaniem na COVID-19, zapotrzebowanie na tlen gwałtowanie wzrosło. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu możliwe było przeprowadzenie inwestycji, w tak szerokim i gruntownym zakresie, umożliwiającym szpitalowi leczenie jednoczasowo większej ilości pacjentów, wymagających tlenoterapii, w tym również terapii wysokoprzepływowych – mówi dyrektor myślenickiego Szpitala – Adam Styczeń.